Bierzmowanie

bierzmowanie

Bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem.  Bierzmowanie jest tradycyjnie drugim sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym ochrzczeni otrzymują pełnię Ducha Świętego, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie jest więc dopełnieniem łaski chrztu, daje jej wzrost i pogłębienie, ściślej jednoczy z Chrystusem dzięki Jego Duchowi, głębiej zakorzenia w synostwie Bożym, pomnaża dary Ducha Świętego otrzymane we chrzcie, udoskonala więź z Kościołem, udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem (por. KKK nr 1303).  W naszej parafii zgodnie z wytycznymi Księdza Arcybiskupa odbywa się trzyletni cykl przygotowujący do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Uczniowie kl. VI zgłaszają swoją kandydaturę we wrześniu.Bierzmowanie odbywa się w klasie VIII.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

 • Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św.
 • Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania – raz w miesiącu / najlepiej przed pierwszym piątkiem miesiąca /,
 • Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania, uczestniczenie w Nabożeństwie Różańcowym / październik /, Majowym /maj/, Drodze Krzyżowej,rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować.


Świadek bierzmowania powinien:

 • Mieć ukończone 16 lat;
 • Być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
 • Prowadzić życie zgodne z wiarą;
 • Dobrze jest by świadkiem bierzmowania był chrzestny, czyli osoba, która od początku towarzyszy przyjmującemu sakrament na drodze rozwoju wiary pomaga w osiągnięciu dojrzałości religijnej. Funkcję świadka może oczywiście pełnić inna osoba spełniająca w/w warunki.

Bierzmowanie w Katedrze św. Jakuba w Olsztynie dla dorosłych (wytyczne Kurii Biskupiej)

 1. Sakramentu bierzmowania udziela się w katedrze św. Jakuba w Olsztynie w każdy II piątek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.oo i 19.oo.
 2. Sakrament bierzmowania w katedrze dotyczy tylko osób, które ukończyły edukację na poziomie szkoły ponadpodstawowej.
 3. Uczniowie szkół podstawowych i średnich przyjmują sakrament bierzmowania w ramach przygotowania w parafii.
 4. Sakramentu bierzmowania udziela się tylko osobom, które mieszkają na terenie Archidiecezji Warmińskiej.
  W przypadku osób mieszkających w innych diecezjach, konieczna jest pisemna zgoda tamtejszej kurii na przystąpienie do tego sakramentu w Archidiecezji Warmińskiej.
 5. Odpowiedzialnym za przygotowanie do Sakramentu bierzmowania jest proboszcz parafii, w której mieszka kandydat do przyjęcia tego sakramentu. Do proboszcza należy również rozeznanie gotowości, duchowej dojrzałości i nadprzyrodzonego pragnienia przyjęcia łaski sakramentu bierzmowania, którymi powinien charakteryzować się kandydat do bierzmowania. Sakrament bierzmowania będzie udzielany tylko tym osobom, które zostały zgłoszone przez proboszcza (nie przez samych kandydatów) w Wydziale Duszpasterskim Kurii Archidiecezji Warmińskiej na 3 dni przed datą bierzmowania.
 6. Przygotowanym kandydatom należy przekazać wypełnione 2 kartki „Sakrament Bierzmowania” z adnotacją (na odwrocie jednej z nich) o przygotowaniu do bierzmowania, pieczęcią parafialną i czytelnym podpisem proboszcza.
 7. Kandydat do bierzmowania oraz jego świadek powinni przystąpić do spowiedzi świętej przed przybyciem do katedry, o czym należy koniecznie poinformować kandydata.
 8. Kandydaci po przybyciu do katedry zgłaszają się z dokumentami do zakrystii katedralnej w celu weryfikacji dokumentów potwierdzenia obecności, zgodnie z listą przesłaną przez Wydział Duszpasterski.